Smluvní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Hlavní ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

§ 2 Předmětem plnění objednávky jsou následující závazky smluvních stran :
 
a) na straně prodávajícího:
    - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
    - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
    - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
    - závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:
     - zahradní lavičky dodávané prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována v cenících a na internetovém obchodě prodávajícího

§ 3 Dodávka zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. Objednávka:
    - zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka prodávajícímu doručena jiným způsobem (emailem,). V tomto případě musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:

      - Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení

2. Termín dodávky:
    - Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením zásilkovou službou na území České republiky.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

3. Místo dodávky:
Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání, pokud tato adresa leží na území ČR .

4. Způsob dodávky a obal zboží
zboží bude prodávajícím zabaleno v obalech PVC či kartonu

5. Předání a převzetí zboží :
Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě a je doložena dodacím listem opatřeným podpisem


§ 4 Kupní cena

Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena v  internetovém obchodě, nebo cenovou nabídkou.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury, nebo platbou při převzetí zboží dobírkou.

§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík, je povinnen:

1- balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodavájícímu kurýrem, který ho doručoval

2- v případě že zákazník zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 3 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě, nemusí být na takovou reklamaci brán zřetel.

§ 7 Vady zboží

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

§ 8 Obaly

Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

§ 9 Zvláštní ustanovení

Kupující bere na vědomí, že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.